PERSONEL ALIM İLANIDIR
 
DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE
"AİLE VE SOSYAL DESTEK PROGRAMI " ( ASDEP )
KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDE ARANAN  NİTELİKLER
 
  1. Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı olmak,
2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  1. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  2. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi  kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
  3. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
  4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak.
  5. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
  6. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
  7. ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak
  8. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak ASDEP  Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır)
  9. Başvurular 20/03/2016 ile 10/042016 tarihleri arasında  şahsen veya posta yolu ile Diyarbakır Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğüne yapılacaktır.
12.
            1-Dilekçe ( Kurumdan alınacak)
            2- İkametgâh,
            3 -Nüfus cüzdanı fotokopisi,
            4- Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir),
            5-Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir),
            6-Diploma fotokopisi,(  Diplomanın aslı görülüp onaylatılacaktır.)
            7-KPSS Sonuç formu (5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015)
            8-Yeni çekilmiş  2  adet vesikalık fotoğraf
            9-Varsa alanla ilgili sertifika/belgeler (örnek ;Aile Danışmanlığı Sertifikası)
 
 
   MÜRACAAT DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ...