DİYARBAKIR VALİLİĞİ
 
                                                                YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
 
 
                                                                                                          İ   L   A   N   D   I   R
 
Madde – 1 – İlimiz Yenişehir İlçesi Şilbe Mahallesi 668 nolu parsel üzerinde yer alan bodrum+zemin+5 kattan oluşan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı eski hizmet binasının sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek hurda malzemeler karşılığı yıktırılması işi 6.500,00.-TL. Muhammen Bedel üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif (Açık Arttırma)  Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. (İhalede Muhammen Bedel üzerinden yapılacak arttırımlar neticesinde ortaya çıkacak ihale bedeli İdareye ödenecek bedeldir.)
 
Madde – 2 –  Bu işe ait ihale 10 / 12 / 2018 Pazartesi Günü saat  11.00’da Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
Madde – 3 – İhaleye katılabilmek için ;
 
         Gerçek Kişilerden;
 
 1. Onaylı  T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdan sureti veya nüfus cüzdan fotokopisi (İdare veya noter onaylı)
 2. Tebligat için Türkiye’de göstermek zorunda oldukları adres , telefon ve varsa faks numarasını gösterir yazılı adres beyanı,
 3. Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname,
 4. İşin adı yazılmak suretiyle 195,00 (Yüzdoksanbeş) TL. tutarında geçici teminat  ve 3.000,00 (Üçbin) TL. tutarında ek teminat miktarlarını yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,
 5. Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 250,00 TL.dir)
 6. İhale konusu taşınmazın ihale öncesi bizzat görülerek ihaleye katılındığına dair dilekçe.
 
Tüzel Kişilerden ;
 
 1. Siciline kayıtlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya tasdikli sureti,
 2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri,
 3. İhaleye vekaleten katılacak veya teklifte bulunacak olanların yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname,
 4. İhaleye vekaleten katılacak veya teklifte bulunacak olanların  noter tasdikli imza sirküleri,
 5. Tebligat için Türkiye’de göstermek zorunda oldukları adres , telefon ve varsa faks numarasını gösterir yazılı adres beyanı,
 6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı
 7. İşin adı yazılmak suretiyle 195,00 (Yüzdoksanbeş) TL. tutarında geçici teminat  ve 3.000,00 (Üçbin) TL. tutarında ek teminat miktarlarını yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,
 8. Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 250,00 TL.dir)
 9. İhale konusu taşınmazın ihale öncesi bizzat görülerek ihaleye katılındığına dair dilekçe istenecektir.
 
 
Madde – 4 Bu ihaleye ait idari ve teknik şartname mesai saatleri içerisinde Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasının 2.Katındaki İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        İLAN OLUNUR.