KARAYOLLARI 9 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İHTİYACI OLAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MAL ALIM İŞİ
DİYARBAKIR 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KARAYOLLARI 9 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İHTİYACI OLAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2018/103314
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKALP CADDESİ 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası
:
4122288050 - 4122245068
c) Elektronik Posta Adresi
:
bol09@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri ve İş Güvenliği Ekipmanları İşin süresi: 29.06.2018 tarihine kadardır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Başmühendisliği İnşaat Ambarı
c) Teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 60 (altmış) takvim günü içerisinde Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Malzemelerinin tamamı en çok 2 (iki) partide teslim edilecektir. Ancak, İdare ihtiyaç görürse teslimat partisi adedini değiştirebilir. Takvim günü olarak işin süresi: Sözleşme imzalandıktan sonra 29.06.2018 tarihine kadardır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Büyükalp Cad. Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Lojman Girişi Yanı İhale Salonu
b) Tarihi ve saati
:
06.04.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhaleye girmeye isteklilerin ihale konusu ürünlerin temini kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş güncel Kalite Yönetim Sistem Belgesini ihale teklif dosyasında sunacaktır. (Belge geçerlilik tarihinin işbu ihale tarihini kapsaması gereklidir.)
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: "Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri" veya "İş Güvenliği Ekipmanları" temini yapmış olmak.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 190 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği veya https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
Ürünlerin tamamının tesliminden sonra İş Güvenliği Mühendisinin bulunduğu Kabul Komisyonunca muayene ve kontrol edilecek, uygun olmayan ürünlerin Yüklenici tarafından değiştirilmesi istenilecek ve değişim sonrası Kesin Kabul Komisyonunca kabul edilecektir. Komisyon tarafından uygun bulunmayan malzeme iade edilecek olup, yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını 5( beş) iş günü süre içerisinde geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici bu değişimi derhal yapacak ve bu iş karşılığında hiçbir ücret talep edemeyecektir. Bu ihaleyle temin edilecek Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri ve İş Güvenliği Ekipmanları için muayenede aranacak hususlar; Karayolları Genel Müdürlüğünce oluşturulan ve bu ihale dökümanının ekinde yeralan “Kişisel Koruyucu Donanım Rehberi” ve “Kişisel Koruyucu Donanım Talimatı” kriterleri esas alınacaktır. İstekli, Kişisel Koruyucu Donanımların teslimini zamanında ve eksiksiz yapmak adına kendi adına sahibi olacağı aynı ilde veya farklı illerde ihaleye bahis konusu işi gerçekleştiren en az 3 (üç) adet İşyeri bulunacak ve bu İşyerlerinin bir yıldan daha fazla olmak üzere faaliyetini sürdürdüğünü belgeleyecek ve bu durumu İhale teklif aşamasında ibraz edecektir.