KARAYOLLARI 9 BÖL MÜD BAĞLI DBAKIR VE ŞURFA İLLERİNDE BULUNAN KARAYOLLARI DENETİM İSTASYONLARININ (KDİ) 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞ İÇİN DENETİM VE KONT HİZ YARD BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İLE DENETİM ARACI VE SERVİS ARACI ÇALIŞTIRILMASI HİZ ALIM İŞİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karayolları 9 Böl Müd Bağlı Dbakır ve Şurfa illerinde bulunan Karayolları Denetim İstasyonlarının (KDİ) 7 Gün 24 Saat Esasına Göre Çalış İçin Denetim ve Kont Hiz Yard Bilgisayar İşletmeni ile Denetim Aracı ve Servis Aracı Çalıştırılması Hiz Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2017/552190
1-İdarenin
a) Adresi
:
BÜYÜKALP CADDESİ 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası
:
4122288050 - 4122290458
c) Elektronik Posta Adresi
:
bol09@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
86 personelle (53 kişi Denetim ve Kontrol Hizmeti Yardımcısı, 33 kişi Bilgisayar İşletmeni) hizmetlerin 12 ay sure ile yaptırılması ve 12 ay süre ile personelin işyerlerine taşınması 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
BİRECİK-ŞANLIURFA (ŞANLIURFA) KARAYOLLARI DENETİM İSTASYONU BİRECİK ŞANLIURFA İSTİKAMETİ 67. KM ORGANİZE SANAYİ MEVKİİ , ŞANLIURFA-GAZİANTEP (AYANLAR KÖYÜ MEVKİİ) KARAYOLLARI DENETİM İSTASYONU ŞANLIURFA GAZİANTEP İSTİKAMETİ OTOYOL 35. KM AYANLAR KÖYÜ MEVKİİ , GAZİANTEP-ŞANLIURFA (AYANLAR KÖYÜ MEVKİİ) KARAYOLLARI DENETİM İSTASYONU GAZİANTEP-ŞANLIURFA İSTİKAMETİ OTOYOL 102. KM AYANLAR KÖYÜ MEVKİİ , ELAZIĞ-DİYARBAKIR KARAYOLLARI DENETİM İSTASYONU ELAZIĞ- DİYARBAKIR İSTİKAMETİ 135. KM TEMSAN MEVKİİ, DİYARBAKIR-MARDİN (BEŞPINAR) KARAYOLLARI DENETİM İSTASYONU DİYARBAKIR-MARDİN İSTİKAMETİ 21. KM BEŞPINAR KÖYÜ MEVKİİ (ÇINARDAN PERDONEL ALINACAKTIR), SEYYAR DENETİM
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
BÜYÜKALP CAD. KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİ- İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati
:
01.12.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
I-Kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü Denetim ve/veya Kontrol Yardımcı Hizmetleri
Araç Muayene ve/veya Kontrol Hizmetleri
Veri girişi ve Veri Kontrolü hizmetleri,
Sahalarda (dış alan) 7 gün 24 saat esasına göre nitelikli personel çalıştırılması,
 Yukarıda (I Grup) sayılan hizmetler birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
Veya;
II-Tek sözleşmede ;
a-Personel taşıma hizmeti,
b-Nitelikli personel çalıştırılması
c-Organizasyon ve müşavirlik hizmetleri.
 Yukarıda (II Grup) sayılan hizmetlerin en az ikisi birlikte yapılan İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
 I. Grup İş deneyimi başlığı altındaki c fıkrası ve II. Grup iş deneyimi başlığı altındaki b fıkralarındaki nitelikli personel deyiminden;
a-Bilgisayar işletmeni sertifikasına haiz personel ile veri girişi, veri toplama ve/veya veri sorgulama ve benzeri işi yapımı personeli,
b-Asgari hafif ticari araç kullanarak sözleşme kapsamında iş yapmış personeli,
c-Açık alanda araçların yönlendirmesini, sevk ve idaresini yapmış personeli, trafik zabıtası otopark işletmeciliği, gümrük ve limanlarda trafik yönlendirme ve yoklama hizmetleri ve benzeri anlaşılmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
330 TRY (Türk Lirası) karşılığı www.ekap.kik.gov.tr Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü/İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (yüz elli) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.