DİYARBAKIR VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
İ   L   A   N   D   I   R
 1. Mülkiyeti Diyarbakır Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığına ait İlimiz Yenişehir İlçesi Yenişehir Mahallesi Hintlibaba Cad. No:7/A, Hintlibaba – Lise Caddesi No:23/A-23/B ve Lise Caddesi No:23/D adresinde bulunan, tapuda 24 pafta, 476 ada, 30 nolu parselde kayıtlı 1.370,00 m2 alanlı taşınmazın üzerindeki (Yenişehir Kaymakamlığı Hizmet Binası Zemin Katında) 3 adet işyerinin 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işleri ayrı ayrı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. (Muhammen Bedeller, Geçici Teminat Oranları, Şartname Bedelleri ve İhale Saatleri aşağıda belirtilmiştir.)
 
 1. Bu işlere ait ihaleler 23 /10 / 2017 Pazartesi  günü Elazığ Yolu 3. Km. 2.Sanayi Sitesi Karşısı Yenişehir / Diyarbakır adresinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
 1. İhalelere iştirak edecek taliplilerden her iş için ayrı ayrı;
 
Gerçek Kişilerden;
 
 1. Muhtarlıktan veya noterden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış  T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdan sureti,
 2. Tebligat için Türkiye’de göstermek zorunda oldukları adres , telefon ve varsa faks numarasını gösterir yazılı adres beyanı,
 3. Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname,
 4. Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,
 5. Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 100,00.-TL.dir.)
 6. İdareye borcu olmadığına veya var olan borcunun yapılandırıldığına dair idareden alınacak yazı.
 
Tüzel Kişilerden ;
 
 1. Siciline kayıtlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya tasdikli sureti,
 2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri,
 3. İhaleye vekaleten katılacak veya teklifte bulunacak olanların yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,
 4. Tebligat için Türkiye’de göstermek zorunda oldukları adres , telefon ve varsa faks numarasını gösterir yazılı adres beyanı,
 5. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 6. Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,
 7. Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 100,00.-TL.dir)
 8. İdareye borcu olmadığına veya var olan borcunun yapılandırıldığına dair idareden alınacak yazı istenecektir.
 
 1. Bu ihalelere ait şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Yolu 3. Km. 2.Sanayi Sitesi Karşısı Yenişehir / Diyarbakır adresinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasının 3.Katındaki İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur.)
 
İLAN OLUNUR.
 
                                                                                                                               İlk Yıl İçin Aylık                 Geçici Teminat Miktarı          
   S.No: Kiraya Verilecek İşyerlerinin Adresleri                           :   Muhammen Bedeli   :   (ÜçYıllık Kira Bedelinin % 3’ü) :    İhale Tarihi   : İhale Saati    :  Şartname Bedeli      : 
 
 1. İlimiz Yenişehir İlçesi Yenişehir Mah.Hintlibaba Caddesi No:7/A
           Adresindeki (122,475 m2 işyeri + 119,880 m2 bodrum) 242,355                5.150,00.-TL.                             5.562,00.-TL.                        23.10.2017         10.00               100,00.-TL.
           m2’lik işyeri.
 
 1.  İlimiz Yenişehir İlçesi Yenişehir Mah.Lise Cad.-Hintlibaba Cad.
    No:23/A-23/B Adresindeki (67,50 m2 işyeri + 21,00 m2 ofis +                    5.100,00.-TL.                          5.508,00.-TL.                         23.10.2017        Takiben          100,00.-TL.
    10,50 m2 mutfak ve wc + 57,50 m2 bodrum) 156,50 m2’lik işyeri.
 
 1.  İlimiz Yenişehir İlçesi Yenişehir Mah.Lise Cad. No:23/D Adresindeki  3.800,00.-TL.                            4.104,00.-TL.                        23.10.2017        Takiben          100,00.-TL.                                                      
    (98,493 m2 işyeri+20,029 m2 bodrum) 118,522 m2’lik işyeri.